Lớp học:

STAYING HEALTHY

cool /kuːl/

adjective

mát mẻ, mát

We like cool drink. (Chúng tôi thích thức uống lạnh)