Lớp học:

STAYING HEALTHY

noodles /ˈnuːdlz/

noun

mì, phở, bún, miến

I’d like some noodles. (Tôi muốn ăn mì.)