Lớp học:

STAYING HEALTHY

see /siː/

verb

thấy, trông, nhìn, xem, gặp

I see the traffic (Tôi nhìn thấy xe cộ)